Intervjuji

Milan Čadež – župan občine Gorenja vas – Poljane

Do volitev je še manj kot en teden, zato smo nekaj vprašanj zastavili še gospodu Milanu Čadežu, sedajšnjemu županu, ki zaključuje svoj prvi mandat v občini Gorenja vas – Poljane. Povprašali smo ga kaj je bilo narejenega, kateri projekti ostajajo odprti in v katero smer namerava iti, če bo ponovno izvoljen.

1. Bližajo se lokalne volitve. Se kaj posebej pripravljate na njih?
Vsake volitve zahtevajo precej angažiranosti od vsakega kandidata, če želi ne koncu uspeh. Ocenjujem, da mi ne bo več potrebno toliko narediti na prepoznavnosti, vse ostale volilne aktivnosti pa moramo skupaj z volilnim štabom speljati in priti v stik z volivci in predstaviti program za naslednje obdobje. V planu imam srečanja pa Krajevnih skupnostih in vse ostale, ki jih pripravljajo mediji, med drugim tudi vaš.

2. Kateri projekt je bil najzahtevnejši v vašem prvem mandatu?
Zahteven projekt ki še traja je vsekakor vkop širokopasovnega omrežja v naši občini in pa trasa Panoramske ceste v Poljanah na mestu, kjer je bila stala baročna cerkev in še prej pokopališče. V prvem primeru smo morali pridobiti veliko služnostnih pogodb, v drugem primeru je pa bilo potrebno usklajevati različne interese. Želeli smo, da se to področje razišče zelo natančno in dobimo pomembne zgodovinske podatke za Poljane, po drugi strani se nam je pa časovno mudilo zaradi koriščenja EU sredstev.  Na koncu je najbolj važno, da smo dosegli skupni cilj.

3. Kakšni so vaši načrti v novem mandatu?
Nadaljevali bomo zastavljene projekte.

Kandidiramo tudi na evropskih razpisih za gradnjo mladinskega centra na Malenskem vrhu in za gradnjo športnega igrišča na Sovodnju smo že v avgustu oddali vso dokumentacijo, obnovo občinske stavbe in ureditev dvorišča in okolice Šubičeve hiše, kjer bodo zgrajeni tudi pločiki do šole in dodatna parkirišča. Projekti so pripravljeni, imamo že gradbena dovoljenja.

Na gospodarskem področju nam je kljub težkim časom uspelo oddati vse površine v obeh gospodarskih conah v Dobju in Todražu, ki smo jih tudi v celoti komunalno opremili, ter obdržati podjetje Jelovica z vsemi delovnimi mesti v Gorenji vasi in s tem tudi njeno širitev prihodnje.
Inovativno smo zastavili nov sistem ločenega zbiranja embalaže, katerega rezultati so med najboljšimi v državi, celovita nova možnost za občane se je ponudila tudi z odprtjem zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov v Todražu. Najpomembnejši se mi zdi podatek, da so se stroški smetarine v državi povečevali, mi smo pa s skupnim učinkovitim delom dosegli, da ostaja cena že dlje časa ista, saj smo z ločevanjem odpadkov dosegli vidne rezultate. V prihodnje pa nas vse skupaj čaka še veliko dela in prepričan sem, da nam bo skupaj uspelo doseženo še izboljšali s še naprednejšimi rešitvami.

Izdelano imamo tudi idejno projektno dokumentacijo za odseke cest Gorenja vas – Hotavlje, Gorenja vas -Todraž in Lučine – Suhi Dol. Za slednjo smo že naročili projekte za izvedbo, vsi odseki pa so podprti s sredstvi v državnem proračunu, zato dela pričnemo v naslednjem mandatu. Za cesto Trebija – Sovodenj smo vložili Identifikacijo projekta s popisom del za celoten odsek, sanacija nevarnih delov se bo pa nadaljevala v letu 2011. Obvoznica Gorenja vas je na prednostni listi projektov in je v državnem proračunu podprta z evropskimi sredstvi. Projekt smo na občini pomembno pospešili z izpelajvo celotnega postopka OPPN, kar neposredno odpira vrata gradnji v naslednjem mandatu.
Poglobljeno sodelovanje z vsemi društvi v občini je prineslo odmevne rezultate, bolj obiskane prireditve, ki postajajo najboljša promocija za našo občino in Poljansko dolino, Jerbas domačih se je odlično prijel in postaja tradicionalna ter zelo odmevna prireditev.

V prihodnje želimo sodelovanje še poglobiti, kajti prav v razvoju turizma vidimo naš največji potencial.

Pripravljamo najrazglednejši, najatraktivnejši in najlepši kolesarski krog po meji naše občine, ki bo zelo zanimiva popestritev dogajanja v občini.

Odmevala bo organizacija Mednarodne tekme za mlade v Gorskem teku, ki jo je občini Gorenja vas -Poljane zaupala Svetovna atletska zveza in bo na vrsti 25. junija 2011.

Zavzemali se bomo za povečanje domačega načina pridelave hrane in poskrbeli, da jo bodo pridelovalci lahko prodali v domačem okolju.

Usmerjali in spodbujali bomo posameznike, da bi se odločili za odprtje večjega števila turističnih sob, ker se povpraševanje po nočitvah v naših lepih krajih iz leta v leto povečuje.

Pomembni so razvojni projekti, ki so v teku, Toplice v dolini Kopačnice, kjer s testnim bajerjem preizkušamo vrtino, naslednje leto pa predvidevamo tudi organizirano kopanje za občane, za Dvorec Visoko smo že potrdili ustrezne akte, na vrsti je še občina Škofje Loka, Šubičeva hiša ima tudi že izbranega upravnika, in to uspešnega Poljanca.

Dom starejših občanov je bližje s sodelovanjem občinskega odbora in izdelane idejne zasnove načrta umestitve, hkrati z Športno dvorano v Gorenji vasi pa je v teku občinski podrobi prostorski načrt, ki bo osnova za pridobitev obeh gradbenih dovoljenj.

Objekte Rupnikove linije prenašamo iz MORS-a na občino in jih razvijamo v edinstven turistični produkt.

Dejavno smo se vključevali v zagotovitev zdravstvene oskrbe, ki je z odobritvijo tretje koncesije za ambulanto splošne medicine na primerni ravni, kakršno si seveda občani tudi zaslužimo. Ta mesec smo pa dosegli  tudi stalno zaposlitev nove otroške zobozdravnice.

Najpomembnejše pa se mi zdi to, da ima prav vsak otrok možnost predšolskega varstva v naši občini, in to v svojem lokalnem okolju. Razširili ali na novo odprli smo namreč vrtce v vseh središčih: na Sovodnju, v Lučinah, Javorjah in Poljanah, nazadnje najbolj na Dobravi za območje gorenjevaškega okoliša. V teh časih se nam zdi to zelo pomembno in prepričan sem, da so nam hvaležni tako starši, kakor stari straši.

Posebno pozornost, kot tudi že do sedaj, bomo namenjali varnosti naših otrok in občanov v prometu, posebej v okolici osnovnih in podružničnih šol. Prednost bodo imele pešpoti, parkirne in parkovne površine v njihovih okolicah, pri čemer nas čakajo še detajlni urbanistični postopki. Teh smo se že lotili, saj imamo kot podlago že sprejet občinskih prostorski načrt – smo ena prvih občin v državi, ki smo ga izpeljali po zahtevnih novih postopkih!

Vsak prvošolec pa bo s strani župana, kakor letos prvič, ob vstopu v šolo prejel slovensko zastavo s ciljem pridobivanja in utrjevanja NARODOVE ZAVESTI !!!

4. Kako kaj potekajo zadeve v zvezi z bazenom v Kopačnici? Bo iz tega nastalo kaj komercialnega, ali bo ostalo pri domači uporabi na lastno odgovornost?
Trenutno se izvaja nadzor vrtine skozi testni bajer, naslednje leto pa pričakujemo tudi uradno prve kopalce. V postopku imamo tudi nakup zemljišča, ki bo potreben za izgradnjo celotnega kompleksa, idejna zasnova je že v nastajanju, v naslednjih letih bo pa tudi jasno, v kakšno širino bomo šli.

5.Veliko cest se je že obnovilo, oziroma se jih še obnavlja, precej pa jih je še potrebnih obnove. Katere ceste se bo v prihodnje še popravljalo?
Ločiti je potrebno državne in lokalne ceste, le te sem predal na upravljanje in gradnjo v pristojnost Krajevnim skupnostim s potrebnimi sredstvi. V zadnjih letih nam je iz države uspelo pridobiti kar precej projektov. V mesecu septembru nam je še uspelo preplastiti del zelo slabe ceste na Fužinah, nadaljevanje do Trebije sledi v dveh letih. Izdelano imamo tudi idejno projektno dokumentacijo za odseke cest Gorenja vas – Hotavlje, Gorenja vas -Todraž in Lučine – Suhi Dol. Za slednjo smo že naročili projekte za izvedbo, vsi odseki pa so podprti s sredstvi v državnem proračunu, zato dela pričnemo v naslednjem mandatu. Za cesto Trebija – Sovodenj smo vložili Identifikacija projekta s popisom del za celoten odsek, sanacija nevarnih delov se bo pa nadaljevala v letu 2011.

6. Rudnik urana Žirovski vrh je v fazi zapiranja, tako da so prostori iz leta v leto bolj prazni. Kakšni so načrti s temi prostori?
Prostori so že sedaj zasedeni, glede na to, da je kar nekaj povpraševanja, se pa ne bojim, da jih ne bi mogli oddati ali prodati.

7. Kakšna je kaj situacija z Gorenjevaško obvoznico? Do kdaj naj bi bila dela predvidoma zaključena?
Na občinskem svetu prejšnji teden smo potrdili Občinski podrobni prostorski načrt, ki smo ga na občini uspešno vodili in speljali sami od začetka do konca ter opravili veliko delo. Pri tem smo pridobili najmanj dve leti v primeru, če bi ga izdelovalo samo Ministrstvo za promet. V največji meri, kot je bilo možno, se je tudi upoštevalo pripombe krajanov, ki so v vplivnem območju. Sedaj je pa na vrsti država, da pristopi k lastnikom za odkup zemljišč.

8. Kot vsi vemo, niso ravno zlati časi za podjetnike. Kako jih podpirate?
Na občini je možno pridobiti iz več razpisov kar nekaj sredstev, predvsem za novo zaposlitev in samozaposlitev. Odziv je dober, saj se vedno počrpajo vsa razpisana sredstva. V obeh gospodarskih conah je pa dobilo mesto kar precej naših podjetnikov in obrtnikov ter seveda s tem nove razsežnosti povečanja in razvoja. Ne razmišljamo samo v smeri, kako bomo porabili sredstva, ki nam pripadajo, ampak tudi obratno, kako in kje bomo ustvarjali, zato je podpora občine gospodarstvu in njegovemu razvoju ključna.

9. Kako kaže z dvorcem Visoko?
Naša občina je pripeljala projekt do točke, da smo na občinskem svetu potrdili potrebne akte za vstop v bodočo družbo, ki jo bo ustanovil razvojni investitor. Enake korake mora storiti še drugi lastnik, to je občina Škofja loka. Ogromno dela je bilo opravljeno med občinama in z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, da smo prišli skupaj z idejno zasnovo razvojnega investitorja.

10. Nekateri občani se pritožujejo, da je na občini zaposlenih preveč ljudi. Koliko delovnih mest sploh je na občini, in ali se je to število, glede na prejšnja leta, povečalo ali je stagniralo?
Mi smo sledili in še sledimo  zastavljenemu cilju, da se v občino pridobi čim več sredstev iz različnih razpisov, za to je pa potreben strokoven kader in lahko rečem, da smo bili v zadnjih treh letih  zelo uspešni. Višina občinskega proračuna je vsako leto večja, ob prevzemu mandata je bila dobrih 4 mio €, zadnji dve leti pa kar 12mio € in to pomeni tudi veliko, veliko več dela s pripravo zahtevne dokumentacije. Pomembno je pa tudi to, da v mojem mandatu  nismo NIČ povečali zadolžitev občine, prejel sem stanje z dobrim 1 mio € kredita, odplačali smo ga skoraj polovico, dobra polovica pa še ostane.

Zaposlenih je 17 skupaj z režijskim obratom, dva za trajanje večjih projektov, dva sta tudi več od stanja prejema mojega vodenja občine. S tem kadrom upravljamo tudi nov Zbirni center v Todražu, ki je velika pridobitev za občino in občane, saj smo prav na področju ravnanja z odpadki med najboljšimi v državi!!!!

Odgovorno prevzemam nase vse poteze v mojem mandatu in prepričan sem, da so bile prave in v pravi smeri.

11. Kako poteka izgradnja optičnega omrežja? Kdaj se bodo lahko priključili prvi uporabniki? Kakšni so načrti glede pokritja naselij, ki niso v območju t.i. belih lis?
Gradnja individualnih priključkov se bo pričela na podlagi izkazanega interesa gospodinjstev za priključitev, kjer se bo najprej sklenila naročniško pogodbo o prejemanju telekomunikacijskih storitev z enim od operaterjev. Na tej osnovi o gostovanju med upraviteljem in operaterjem, bo operater izdal naročilo upravitelju za gradnjo naročniškega priključka.

Zasebni partner (upravitelj) Tritel d.o.o. je že pozval operaterje k sodelovanju in gostovanju v zgrajenem širokopasovnem omrežju. Vabila so bila poslana vsem večjim telekomunikacijskim operaterjem, dogovori potekajo. Širokopasovna povezava, ki med drugim omogoča hiter internet, številne televizijske programe in poceni telefon, ne bi imeli vsaj še dvajset let ali nikoli, saj komercialnega interesa ponudnikov na tem območju ni.

12. Kako je finančna in gospodarska kriza vplivala na povečanje brezposelnosti v naši občini? Ali je občina z razvojem gospodarskih con omogočila kakšno novo zaposlitev?
Poljanci smo znani kot marljivi, zanesljivi, delovni ljudje in tudi aktualna kriza se pri nas ne kaže na zunaj. Povprečna brezposelnost je bila pred letom dni narasla za 3%, kar je razumljivo, vendar so si brezposelni hitro našli delo in se je trend obrnil v drugo smer. Vsekakor novi gospodarski coni prinašata nove zaposlitve, tudi  z višjo dodano vrednostjo

13. Ali se kaj dela na projektu ureditve središča Poljan?
Izdelano imamo idejno zasnovo ureditve Poljan od Kulturnega doma do Osnovne šole. Prednostno vključuje varno pešpot od avtobusne postaje do OŠ, dvorišče Šubičeve hiše, enosmerno cesto proti OŠ, ureditev mesta, kjer so stale cerkve in zeleni del. Projekt je bil že predstavljen članom sveta KS, jaz ga bom pa Poljancem predstavil v četrtek ob 19h na Vidmu.

14. Kdaj bo zaživela Šubičeva hiša v Poljanah?
V zadnjem mesecu največ pozornosti namenjamo ureditvi  dvorišča Šubičeve hiše in okolice, saj s tem kandidiramo na razpisana sredstva, dokumentacija je pa v večji meri pripravljena. Še letos pa želimo podpisati pogodbo o upravljanju.

15. V kakšni fazi je kohezijski projekt urejanja porečja Sore?
Za kanalizacijo imamo že odločbo in je v pripravi razpis, za izgradnjo vodovoda se pa še pogajamo. Smo pa vse štiri loške občine pokazale, da se da s skupnim delom veliko narediti. Predvsem  je bila priprava dokumentacije zelo zahtevna, kakor bo tudi gradnja in bo potrebno redno poročanje o napredku projekta

16. Ali Vaša poslanska funkcija vpliva na delovanje in čas, ki ga namenjate županovanju?
Lahko rečem, da je mogoče lažje županovati, če imaš povezavo z Državnim zborom, menim pa, da je tudi parlament bogatejši z župani. Sam sem vsak dan na občini in vedno na tekočem z dogajanjem, obstoječa informacijska tehnologija pa mi omogoča stalno prisotnost povsod. Veliko je debate na to temo združljivosti funkcij, vendar so mene kot župana izvolili volivci in me v naši občini s kar  54% podporo »poslali« v parlament, sam pa želim to zaupanje opravičiti, kar mi pa  uspeva in sem zadovoljen z doseženim.

17. Seveda pa ne moremo mimo vprašanja o Poljanskem portalu =). Kako se vam zdi da ima dolina s 8000 prebivalci boljši informativni portal kakor druge prestolnice na Gorenjskem z več 50 000 prebivalci in kako v prihodnosti nameravate podpreti ta projekt?
Zelo podpiram in redno prebiram Poljanski portal, je odlično zasnovan ter informacijsko bogat z vsebino. Kot smo se pa že pogovarjali, pa bi bilo potrebno v bodoče iz občinskega proračuna nameniti stalni vir sredstev, saj je to hkrati tudi promocija občine, seveda pa pridobiti tudi podporo s strani gospodarstva.

2 Comments

  1. marjan

    Milan je taprav za župana! In z lahkoto bo še enkrat izvoljen, ker preprosto je delu ceu mandat zavzeto. To, da je poslanc je samo dobro za občino, saj lahko občina črpa več proračunskih sredstev, kot bi jih sicer!

  2. aljaž

    Obvezno more bit Milan župan če nev ta župan pol bo opčina propadla !!!
    Zatu pa folk Milana volte !!

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *